Ecke rechts
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilDobrodošli / Welcome arrow O organizaciji arrow Statut Header Pic
Header Pic

Statut

PDF Štampaj E-pošta
Na osnovu člana 21. i 30. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl.glasnik SRS br.24/82) Republike Srbije, na osnivačkoj skupštini ORGANIZACIJE RATNI VETERANI SRBIJE održane 16.11.2005. godine, usvaja

S T A T U T

ORGANIZACIJE RATNI VETERANI SRBIJE

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Naziv ORGANIZACIJE - ORGANIZACIJA RATNI VETERANI SRBIJE(u daljem tekstu: R.V.S.

Član 2.

Organizacija RATNI VETERANI SRBIJE je organizacija udruženje građana učesnika ratova, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, a koji žive na teritoriji Republike Srbije.

ORGANIZACIJA RATNI VETERANI SRBIJE ima nepolitički i neprofitni karakter

Član 3.

Sedište organizacije R.V.S. je u Zemunu, ul.Rade Končara br.62.  Organizaciju  R.V.S. predstavlja i zastupa predsednik Glavnog odbora.

Član 4.

R.V.S. deluje na celoj teritoriji Republike Srbije i ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

R.V.S. ima pečat, zavodni pečat i amblem.

- Pečat je okruglog oblika precnika 5 cm.

- Oko pečata u unutrašnjem  prstenu upisan je naziv „RATNI VETERANI SRBIJE“ REPUBLIKA SRBIJA.

- U sredini pečata je amblem organizacija u obliku štita sa plavim krstom u sredini i četiri oscila.

- Zavodni pečat je pravougaonog oblika i pored naziva RATNI VETERANI SRBIJE, sedišta i adrese, sadrži mesto za zavodni broj i datum.

II – CILJEVI  R.V.S.

Član 6.

Ciljevi R.V.S. su:

- Osnovni siljevi R.V.S. su sagledavanje problema i pružanje stručne pomoći prilikom ostvarivanja prava koja po zakonu pripadaju ratnim invalidima i njihovim porodicama, porodicama poginulih boraca, kao i veteranima kroz razne vidove resocijalizacije kako bi se što brže ukljucili u normalan društveni život, a sve to rešavanje pojedinačnih problema do rešavanja problema na nivou Republike Srbije.

- Negovanje i razvijanje patriotizma i slobodarskih ambicija kao trajnih vrednosti.

- Organizovano delovanje prema nadležnim državnim organima u cilju obezbeđenja što bolje pravne i zakonske regulative, kojom se stvaraju povoljni uslovi za život veterana – ratnih invalida i njihovih porodica.

- Stvaranje uslova za obezbeđenje trajne materijalne sigurnosti.

- Obezbeđivanje uslova za afirmaciju kroz školovanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i sl.

- Obezbeđivanje stipendiranja dece članova R.V.S.

- Ostvarivanje saradnje sa drugim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve.

- Obezbedivanje pravovremenog, svestranog i objektivnog informisanja članova o svim pitanjima od neposrednog interesa za položaj njihovih porodica i porodica poginulih.

- Razvijanje kulturnih, obrazovno-vaspitnih i sportskih aktivnosti kroz osnivanja raznih sekcija.

- Obezbeđivanje ortopedskih pomagala preko donatora, za potrebe svojih članova.

- Obezbeđivanje raznih vrsta humanitarne pomoći kroz saradnju sa humanitarnim organizacijama i iz drugih donacija.

- Humanitarno socijalni rad.

- Sportske i druge aktivnost

III – CLANSTVO R.V.S.

Član 7.

Član R.V.S. može biti punoletan građanin Republike Srbije, sa stalnim mestom boravka na teritoriji Republike Srbije, a koji je na osnovu Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (Sl.list SFRJ br.68, 81 i 75/85) ostvario status ratnog vojnog invalida kao i veteran koji je ostvario status na osnovu zakona o borcima. Počasni i pomažuci članovi mogu biti fizička lica koja prihvataju Statut i osnovna programska opredeljenja R.V.S.

Član 8.

Prava i dužnosti člana su:

- Da koristi pomoć R.V.S. u ostvarivanju svojih zakonom utvrđenih prava.

- Da aktivno učestvuje u ostvarivanju  programskih ciljeva R.V.S.

- Da bira i bude biran u sve organe i tela kao i na izvršne funkcije R.V.S.

- Da u skladu sa svojim mogucnostima pruža pomoć članovima R.V.S.

- Da deluje u skladu sa interesima bez stranačkih i politickih uplitanja.

Član 9.

Članstvo u R.V.S. prestaje:

- Dobrovoljnim istupanjem.

- Isključenjem.

- Delovanjem protiv interesa R.V.S.

Član 10.

Odluku o isključenju iz članstva donosi disciplinska komisija R.V.S. u skladu sa Pravilnikom o disciplinskom postupku, kojom se bliže regulišu razlozi i postupak isključenja.

Isključeni ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji, a ukoliko je nezadovoljan njenom odlukom – Skupštini R.V.S. čija je odluka konačna.

Član 11.

Ukoliko članstvo prestane dobrovoljnim istupanjem iz organizacije R.V.S. to se pisanim dokumentom konstatuje na prvoj sednici Izvršnog odbora R.V.S.

IV – ORGANI R.V.S.

Član 12.

Organizacija ratni veterani Srbije deluje na teitorijalnim principima, na područjima pokrajina, gradova i opština.

1. Skupština (skupštinu čine svi članovi organizacije)

2. Glavni odbor (19 članova)

3. Izvršni odbor (5 člana)

4. Odbor za statutarna pitanja (3 člana)

5. Nadzorni odbor (3 člana)

Član 13.

Skupština                                                      

Skupština je najviši organ R.V.S. Čine je svi članovi organizacija. Skupština punovažno odlučuje kada je na sednici više od polovine njenih članova.

Član 14.

Skupština:

- Donosi Statut R.V.S. i utvrđuje eventualne izmene i dopune.

- Donosi Poslovnik o svom radu.

- Bira predsednika i potpredsednika skupštine, članove Glavnog odbora, Odbora  za statutarna pitanja i članove Nadzornog odbora.

- Bira predsednika i potpredsednika Glavnog odbora.

- Razmatra izveštaje  Glavnog odbora, Odbora za statutarna pitanja i Nadzornog odbora.

- Donosi finansijski plan i usvaja završni račun.

- Odlučuje o udruživanju u saveze i bira predstavnike u te saveze.

- Odlučuje o dodeli nagrada i priznanja.

- Odlučuje o molbama i žalbama članova R.V.S.

- Odlučuje o prestanku rada u R.V.S.

- Obavlja i druge poslove iz njene nadležnosti, u skladu sa Statutom.

Član 15.

Skupštinu saziva predsednik skupštine, a u njegovom odsustvu potpredsednik skupštine.

Član 16.

Pored redovne, može se sazvati i vanredna Skupština. Saziva se na obrazložen zahtev više od polovine članova Glavnog odbora, na zahtev Nadzornog odbora i Statutarnog odbora, kao i najmanje trećine članova.

Dnevni red te Skupštine prelaže podnosilac zahteva.

Na obrazloženi zahtev, predsednik Skupštine dužan je da sazove sednicu najkasnije u roku od mesec dana od podnošenja zahteva.

Ukoliko  on to ne ucini, vanrednu skupštinu saziva podnosilac zahteva.

Član 17.

Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ izmedu dve skupštine, glavni odbor ima 19 članova.

Član 18.

Glavni odbor:

- Rukovodi radom R.V.S. izmedu dve skupštine.

- Izvršava odluke skupštine.

- Donosi odluku o sazivanju skupštine.

- Donosi Poslovnik kojim bliže reguliše svoj rad.

- Bira predsednika i članove Izvršnog odbora.

- Vrši i druge poslove utvrdene Statutom.

- Glavni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje, a ako se ukaže potreba i više puta ili na zahtev trećine članova Glavnog odbora.

- Glavni odbor saziva predsednik Glavnog odbora a u njegovom odsustvu potpredsednik Glavnog odbora.

Član 19.

Izvršni odbor

Izvršni odbor:

- Upravlja imovinom organizacije.

- Sprovodi odluke Skupštine i Glavnog odbora.

- Priprema i organizuje zasedanja Skupštine i Glavnog odbora.

- Priprema godišnji plan aktivnosti i finansijski plan.

- Obavlja  i druge oblike aktivnosti koji proističu iz programskih opredeljenja organizacije R.V.S., kada se za to steknu uslovi.

- Donosi Pravilnik o svom radu.

- Bira sekretara Izvršnog odbora.

- Sastaje se najmanje jednom mesečno a najmanje 12 puta u toku godine.

Član 20.

Odbor za statutarna pitanja

Odbor za statutarna pitanja po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev pojedinaca ili organa, tumači odredbe Statuta i predlaže mere za njegovu doslednu primenu.

Odluke  ovog Odbora obavezujuce su za članstvo i organe R.V.S.

Odbor bira predsednika i potpredsednika.

Član 21.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje  R.V.S. i predlaže odgovarajuce mere.

Odbor bira predsednika i potpredsednika.

Organi i tela obavezni su da ispoštuju stavove i zaključke ovog tela, vezane za materijalno-finansijsko poslovanje.

V – ODLUČIVANJE I IZBORI

Član 22.

Organi i tela R.V.S. punovažno rade i odlučuju kada je prisutno više od polovine njihovih članova.

Odluke se donose prostom većinom glasova članova prisutnih na sednici, osim odlučivanja o statutarnim promenama, kada je neophodna dvotrećinska većina.

Član 23.

Izbori R.V.S. sprovode se po pravilu, svake četvrte godine.

Izbori se po pravilu vrše javno.

Odluku o sprovođenju izbora donosi Glavni odbor.

Za svaku funkciju u organizaciji moraju biti kandidovana najmanje dva kandidata.

Listu kandidata predlaže Glavni odbor na sednici gde je obavezno i prisustvo predsednika ili potpredsednika skupštine kao i predsednik ili sekretar Izvršnog odbora.

Član 24.

Mandat članova svih organa u organizacijama i nosilaca izvršnih funkcija je četiri godine, sa mogucnošcu ponovnog izbora.

VI – FINANSIRANJE

Član 25.

R.V.S. stiče sredstva od budžeta Republike, donacija, priloga pojedinaca i organizacija, od fondova i fondacija.

Član 26.

Korišcćnje sredstava R.V.S. vrši se na osnovu godišnjeg finansijskog plana.

Materijalno finansijsko poslovanje utvrduje se odgovarajucim aktima u skladu sa Zakonom.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Celokupnom imovinom R.V.S. raspolaže Izvršni odbor.

U slučaju  prestanka rada R.V.S. sva imovina pripada Crvenom krstu Srbije.

Predlog o prestanku rada, donosi Glavni odbor a mora biti usvojen na prvoj narednoj Skupštini.

Skupština se mora izjasniti dvo-trećinskom većinom članova prisutnih na sednici da bi odluka o prestanku rada organizacije bila punovažna.

Član 28.

Statut stupa na snagu danom usvajanja a primenjivaće se od dana upisa u registar udruženja gradanja, kod nadležnog organa uprave.

Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku kao što je i donet. Za njihovo usvajanje potrebna je dvo-trećinska većina članova Skupštine, prisutnih na sednici.

 
Header Pic
left unten
© 2019 Ratni veterani Srbije
right unten